COPYRIGHT © DEBBY ELEMANS PHOTOGRAPHY

Algemene Voorwaarden

Januari 2020

Debby Elemans Photography

Bezoekadres: Dok 7, 3371 EX Hardinxveld
info@debbyelemans.nl

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven van Debby Elemans Photography aan personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Debby Elemans Photography en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna; opdrachtgever).
Opdracht: de dienst of het product dat door de Debby Elemans Photography geleverd zal worden.
Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Debby Elemans Photography de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.
Fotoshoot: alle fotografie die geen bruidsfotografie is.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
Aw: Auteurswet 1912.

Artikel 2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Debby Elemans Photography en opdrachtgever, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Debby Elemans Photography slechts bindend indien en voor zover deze door Debby Elemans Photography schriftelijk zijn aanvaard.
Afspraken die geen algemene voorwaarden zijn waaronder, doch niet uitsluitend afspraken over prijzen, uren aan fotografie, het type album of afspraken over extra albumspreads worden vastgelegd in de offerte.
Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod
Debby Elemans Photography doet een aanbod in de vorm van een offerte.
Aanvaarding van het aanbod geschiedt per e-mail, dan wel door het ondertekende contract of de ondertekende offerte terug te sturen.
Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid na 7 dagen.
Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door, waaronder doch niet uitsluitend (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Debby Elemans Photography zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Debby Elemans Photography werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
Debby Elemans Photography behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Debby Elemans Photography onaanvaardbaar maakt.
Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Debby Elemans Photography is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
Debby Elemans Photography zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Debby Elemans Photography spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Debby Elemans Photography zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
Opdrachtgever zal in overleg met Debby Elemans Photography voor een geschikte locatie zorgen. Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, komen deze voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever neemt contact op met desbetreffende locatie teneinde de locatie te boeken.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Indien opdrachtgever verzaakt zijn verantwoordelijkheden na te komen, behoudt Debby Elemans Photography zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
Tenzij er sprake is van overmacht, zal Debby Elemans Photography in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Debby Elemans Photography, waardoor zij niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf zorgen.

Artikel 6. Levering
Debby Elemans Photography hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Debby Elemans Photography levert fotobestanden, na betaling, ongeveer 8-10 weken na de bruiloft, fotoshoot of fotoreportage aan.
Alle fotobestanden worden in hoge resolutie geleverd in een online gallery waarvan opdrachtgever inloggegevens ontvangt. Na levering van de fotobestanden in de online gallery heeft opdrachtgever 12 weken de tijd om de bestanden te downloaden.
De fotobestanden worden deels in kleur en deels in zwart-wit afgeleverd naar keuze en inzicht van Debby Elemans Photography.

Artikel 7. Het album
Debby Elemans Photography zal de opmaak van het album naar eigen inzicht en keuze ontwerpen.
Het eerste ontwerp voor de opmaak van het album zal binnen ongeveer 12 weken na de bruiloft geleverd worden.
Opdrachtgever mag tijdens een door partijen overeengekomen afspraak of schriftelijk binnen 7 dagen na levering van het ontwerp eenmaal wijzigingen laten aanbrengen.
Extra wijzigingen of andere wijzigingsverzoeken zijn tegen betaling mogelijk. Debby Elemans Photography zal opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen van de kosten daarvan.
Het album wordt binnen ongeveer 20 weken na de fotoshoot of bruiloft, en nadat opdrachtgever de factuur met betrekking tot het album heeft voldaan, afgeleverd.

Artikel 8. Vergoeding
Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Debby Elemans Photography gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Debby Elemans Photography een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Debby Elemans Photography gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
Indien aannemelijk is dat Debby Elemans Photography hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Debby Elemans Photography dit doorberekenen aan opdrachtgever.
Alle door Debby Elemans Photography genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
Debby Elemans Photography zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

Artikel 10. Annulering en opschorting
Indien opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, kan Debby Elemans Photography, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
Trouwreportages: bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever vanaf 6 tot aan 3 maanden voor de uitvoerdatum brengt Debby Elemans Photography 25% van het geoffreerde bedrag in rekening. Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever vanaf 3 maanden tot aan 4 weken voor de uitvoerdatum brengt Debby Elemans Photography 50% van het geoffreerde bedrag in rekening.
Trouwreportages: bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever tot 4 weken voorafgaand aan de uitvoerdatum brengt Debby Elemans Photography 85% van het geoffreerde bedrag in rekening.
Boudoir: een reportage is eenmalig kosteloos te verzetten tot 24u voor de gereserveerde datum. Hierna wordt de aanbetaling niet teruggestort.
Boudoir: Bij annulering van de boudoirsessie worden geen extra kosten in rekening gebracht maar de aanbetaling wordt niet teruggestort. Dit ter vergoeding van de schade die Debby Elemans Photography heeft opgelopen.

Artikel 11. Auteursrecht
Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Debby Elemans Photography, tenzij anders overeengekomen.
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van deze overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten bij Debby Elemans Photography.
Debby Elemans Photography behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden waaronder, doch niet uitsluitend de eigen website, social media updates, op eigen social media-kanalen, promotioneel drukwerk zoals flyers en posters, ter inzending en deelname aan wedstrijden, publicatie in (online) tijdschriften en nieuwsbladen en het leveren van de werken aan derden waaronder leveranciers.

Foto’s die gemaakt zijn door Debby Elemans Photography waarop de klant geheel of gedeeltelijk ongekleed staat afgebeeld (boudoirfotografie) zullen niet zonder toestemming gepubliceerd worden.

Debby Elemans Photography behoudt zich het recht voor de werken te verkopen.
Opdrachtgever verkrijgt van Debby Elemans Photography een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken in huiselijke kring, op eigen social media-kanalen, ter verstrekking aan derden ten behoeve van publicatie in een (online) tijdschrift of nieuwsblad en ter verstrekking aan derden zoals leveranciers en trouwlocaties. Bij openbaarmaking van de foto’s op eigen social media-kanalen, bij publicatie in een (online) tijdschrift of nieuwsblad en bij publicatie door derden dient de naam van Debby Elemans Photography te worden vermeld.

Artikel 12. Privacy
Debby Elemans Photography zal persoonsgegevens van opdrachtgever niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verkregen.
Debby Elemans Photography zal de persoonsgegevens van opdrachtgever niet delen met derden of openbaar maken, tenzij opdrachtgever deze zelf openbaar maakt op de website of social media-kanalen van Debby Elemans Photography of wanneer opdrachtgever aan Debby Elemans Photography hiervoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
Debby Elemans Photography is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Debby Elemans Photography of diens vertegenwoordigers.
Debby Elemans Photography is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Debby Elemans Photography geleverd zijn, noch is Debby Elemans Photography aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
Debby Elemans Photography is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die Debby Elemans Photography aan opdrachtgever geleverd heeft.
De aansprakelijkheid overstijgt nimmer het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
Debby Elemans Photography behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Debby Elemans Photography aan opdrachtgever medegedeeld.
Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Rechts- en forumkeuze
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
Op alle rechtsverhoudingen tussen Debby Elemans Photography en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.

This function has been disabled for Debby Elemans Photography.

error: © Debby Elemans Photography