COPYRIGHT © DEBBY ELEMANS PHOTOGRAPHY

De kleine lettertjes

Voorwaarden van Debby Elemans Photography

1 Jan 2017

De volgende algemene voorwaarden van Debby Elemans Photography hebben betrekking op alle producten en/of diensten van Debby Elemans Photography. Indien u als klant gebruik gaat maken van de diensten van Debby Elemans Photography, dient u kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden.

1. Definities

1.1 De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als klant (de persoon of personen welke een overeenkomst aangaan met Debby Elemans Photography en tevens de afnemers zijn van de overeengekomen leveringen en/of diensten) en Debby Elemans Photography als opdrachtnemer.

2. Toepassing

2.1 Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Debby Elemans Photography en de klant, inclusief offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestiging en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Debby Elemans Photography heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van de offerte het aanbod te herroepen.

3.3 Alle genoemde prijzen in de offerte zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.

3.4 Tenzij anders overeengekomen verliest de vergoeding genoemd in de offerte haar geldigheid 7 dagen na de datum van verzending door Debby Elemans Photography.

4. Factuur en Betaling

4.1 De klant zal de factuur van Debby Elemans Photography op onjuistheden controleren. De klant zal binnen 10 werkdagen na factuurdatum eventuele onjuistheden schriftelijk te melden. Na deze termijn zal de factuur als bindend gelden.

4.2 Bij aanvaarding van de offerte ontvangt de klant twee weken voor de reportage een factuur. De betaling van deze factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.3 Indien Debby Elemans Photography het verschuldigde bedrag niet binnen de bedoelde termijn heeft ontvangen is Debby Elemans Photography geheel eigenaar van levering en diensten en is de klant in verzuim en daarmee de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%. De beelden worden geleverd na ontvangst van het verschuldigde.

5. Opdracht

5.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Debby Elemans Photography zich jegens de klant verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

5.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door wederzijdse schriftelijke of mondelinge aanvaarding van de offerte.

5.3 Debby Elemans Photography heeft het recht om de opdrachtovereenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren, in de stijl en kwaliteit waarin Debby Elemans Photography gebruikelijk werkt.

5.4 Debby Elemans Photography zal naar haar beste kunnen handelen, binnen de gegeven omstandigheden tijdens uitvoering van de opdracht.

5.5 Debby Elemans Photography houdt zich het recht voor om een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor Debby Elemans Photography onaanvaardbaar maakt.

5.6 Bij annuleren van de opdracht binnen 48 uur voorafgaand aan de reportage met geldige reden, zal het volledige factuurbedrag geretourneerd worden. Geldige redenen voor het annuleren van een reportage zijn ziekte van de klant, overlijden van de klant e/o naaste familieleden. In alle overige gevallen heeft Debby Elemans Photography het recht om reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.

5.7 Wanneer Debby Elemans Photography door onvoorziene omstandigheden een opdrachtovereenkomst niet kan uitvoeren dan zal Debby Elemans Photography in overleg met de klant voor een passend alternatief zorgdragen of zal de overeengekomen vergoeding gerestitueerd worden. Debby Elemans Photography kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe- en/of gevolgschade.

6. Levering

6.1 Debby Elemans Photography is verantwoordelijk voor de selectie van de geleverde bestanden.

6.2 Debby Elemans Photography levert nimmer onbewerkte ofwel ‘RAW’ bestanden. Alle beelden worden zorgvuldig nabewerkt op onder andere belichting, kleur en contrast. Deze nabewerking is een essentieel onderdeel van de werkwijze van Debby Elemans Photography.

6.3 Extra nabewerkingen, zoals het aanpassen van elementen in de beelden is in overleg mogelijk tegen een extra vergoeding.

6.4 Fotografisch werk wordt geleverd in het pand van Debby Elemans Photography. Verzonden fotografisch werk zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant tot het moment het fotografisch werk van Debby Elemans Photography onbeschadigd retour is ontvangen.

6.5 Levertijden zijn geschat en mede afhankelijk van betrokken leveranciers. Debby Elemans Photography levert de beelden binnen uiterlijk 6 weken na de trouwdatum.

6.6 Debby Elemans Photography maakt een eerste albumontwerp nadat de klant de beelden heeft ontvangen.

6.7 De klant mag twee keer kosteloos wijzigingen doorgeven met betrekking tot het ontwerp. Daarna bedragen de wijzigingskosten 50 euro per keer.

6.8 Wanneer de klant akkoord geeft voor het albumontwerp zal het album besteld worden door Debby Elemans Photography. Wanneer een bestelling geplaatst is kunnen er geen wijzigingen meer doorgegeven worden.

6.9 Na bestelling wordt het album binnen ongeveer zes weken geleverd. Debby Elemans Photography bericht de klant wanneer er sprake is van een langere levertijd.

6.10 Trouwalbums worden enkel geleverd na ontvangst van betaling.

6.11 Indien een fotoproduct beschadigd wordt ontvangen dient dit binnen 2 kalenderdagen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij Debby Elemans Photography. Na deze periode kan Debby Elemans Photography de beschadiging of klacht omtrent het product niet meer in behandeling nemen.

7 Auteurs- en Publicatie recht

7.1 Het auteursrecht op fotografische werken berust bij Debby Elemans Photography.

7.2 De klant gaat akkoord dat Debby Elemans Photography eigenaar is van alle beelden in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken.

7.3 De klant ontvangt de digitale bestanden in hoge resolutie en gaat akkoord dat zij deze enkel voor eigen privé en in huiselijke kring mogen gebruiken. Het is niet toegestaan de fotografische beelden te vermenigvuldigen of/en te gebruiken ten behoeve van zakelijke doeleinden, te verkopen aan derden dan wel te participeren in (foto)wedstrijden.

7.4 Het is toegestaan voor de klant om de beelden te delen op Social Media mits met naamsvermelding van Debby Elemans Photography.

7.5 Het is niet toegestaan voor de klant om de fotografische beelden zelf te bewerken. Hieronder valt ook het croppen/bijsnijden van beelden.

7.6 De klant gaat ermee akkoord dat Debby Elemans Photography de fotografische beelden kan gebruiken voor eigen portfolio, eigen website, eigen blog, commerciële/promotie doeleinden al dan niet via internet, drukwerk, wedstrijden of publicatie op trouwblogs. Voor het gebruik van deze beelden voor dergelijke doeleinden zal de klant geen vergoeding ontvangen.

De klant kan bezwaar maken tegen het gebruik van de fotografische beelden door dit bij de opdrachtovereenkomst schriftelijk kenbaar te maken. Debby Elemans Photography heeft het recht om hiervoor een vergoeding in rekening te brengen.

7.7 Indien de klant de beelden wil (laten) publiceren op bijvoorbeeld een (trouw)blog dient de klant dit voorafgaand te overleggen met Debby Elemans Photography.

7.8 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Debby Elemans Photography.

8. Klachten

8.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 dagen na levering van de fotografische werken schriftelijk aan Debby Elemans Photography te worden medegedeeld.

8.2 Debby Elemans Photography werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en – correcties, waardoor er minimale kleurverschillen zullen zijn op de producten.

Het is mogelijk dat de klant de kleuren of helderheden op zijn beeldscherm anders ervaart wanneer dit beeldscherm niet gekalibreerd is. Debby Elemans Photography is om deze reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.

8.3 Debby Elemans Photography is niet verantwoordelijk voor afwijkende kleurenprints wanneer deze elders besteld worden dan bij Profotonet (www.profotonet.nl).

9 Aansprakelijkheid

9.1 Debby Elemans Photography is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de klant is ontstaan tenzij er sprake is van opzet aan de zijde van Debby Elemans Photography. Aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

10 Rechts- en forumkeuze

10.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.

10.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Debby Elemans Photography en de klant zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

This function has been disabled for Debby Elemans Photography.

error: © Debby Elemans Photography